Welkom op de website van Oudefotoboeken.nl

Wij zijn een Internet antiquariaat dat zich specialiseert in het online verkopen van topografische geschiedenisboeken met de nadruk op fotoboeken van plaatsen in heel Nederland en daarbuiten! In deze fotoboeken staan prachtige historische foto's van dorpspleinen, straten, markten en stadsgezichten. Tevens hebben wij een groot assortiment kinder-, strips-, hobby- en antiquarische boeken op voorraad! Onze collectie wordt regelmatig voorzien van nieuwe boeken.

Klik hier voor nieuw toegevoegde boeken »

Over Oudefotoboeken.nl »

Boek niet gevonden?


Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. oudefotoboeken.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
b. Consument: wederpartij van oudefotoboeken.nl die een natuurlijke persoon is.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen oudefotoboeken.nl en consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
www.oudefotoboeken.nl (verder te noemen oudefotoboeken.)

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod door de consument en het
voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van
de bestelling via de internetsite van oudefotoboeken. De overeenkomst komt tot stand
op het moment dat oudefotoboeken de bestelling in behandeling heeft genomen.
3.2 Er geldt geen minimum bestelbedrag voor consument . Oudefotoboeken heeft het recht
bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, of
verzending onder rembours, te verbinden.
3.3 Na het in behandeling nemen van de geplaatste bestelling wordt z.s.m. een factuur met het
bedragen en eventuele kortingspercentage naar consument gemaild.
3.4 Oudefotoboeken is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de
levering bijzondere voorwaarden te verbinden indien hij gegronde redenen heeft te vrezen
dat de consument niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan zijn een
concrete en recente negatieve ervaring van de oudefotoboeken met consument.

Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W., en exclusief kosten van verzending, verpakking en verzekering .
4.2 De prijzen luiden in Euro.
4.3 De op de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud.
4.4 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is oudefotoboeken bevoegd de op de
internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling kan geschieden op verschillende manieren:
a. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels I-Deal voldoen

b.Vooruitbetaling: consument kan het totaalbedrag overmaken op bankrekeningnummer
1334.16.631 t.n.v. RS Internetboeken te Rhenen, met vermelding van het factuurnummer/ordernummer.

Voor bestellingen uit het buitenland heeft u deze extra gegevens nodig:

Tenaamstelling Rs Internetboeken
IBAN NL29 RABO 0133 4166 31
BIC RABONL2U

LET OP: wij accepteren géén cheque van wegen de hoge kosten die hier aan verbonden zijn!

c. Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag middels Paypal voldoen (Letop: hier komen wel 4,5% extra kosten bij)
d. Contant: Consument / afnemer kan het verschuldigde bedrag contant voldoen bij afhaling van de producten.


Artikel 6 Levering
6.1 Alle leveringen van oudefotoboeken worden bezorgd door TNT post.
6.2 Verzendingen geschieden voor rekening en risico van consument. Oudefotoboeken regelt de
wijze van verzending.
6.3 Oudefotoboeken levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld.
6.4 Verzending vindt in de regel plaats binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling.
6.5 Overschrijding van enige leveringstermijnen geeft consument/ afnemer geen recht op
schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te
ontbinden.
6.6 Indien een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd kan de consument dit binnen 7 dagen
aan Oudefotoboeken melden, en wordt de aflevering eventueel op de kosten van
oudefotoboeken aangevuld of opnieuw verricht.

Artikel 7 Retourrecht
7.1 Consument heeft het recht binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling de levering te
retourneren. Teruggezonden artikelen dienen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde
pakketten worden niet geaccepteerd door oudefotoboeken, deze worden geweigerd. Ook
pakketten onder rembours worden zonder voorgaand overleg geweigerd.
Indien het om een foutief geleverd product gaat, worden de gemaakte verzendkosten door de
oudefotoboeken vergoed. Wij hanteren hiervoor de tariefwijzer volgens TNT.
7.2 Consument / afnemer dient ten allen tijde contact op te nemen met oudefotoboeken indien
deze één of meerdere artikelen wil retourneren.
7.3 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in originele verpakking zijn geretourneerd,
betaalt oudefotoboeken de betaalde prijs, met uitzondering van de verzend- en
verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de
artikelen terug.
7.4 Wanneer de door oudefotoboeken afgeleverde artikelen niet binnen de 14 dagen zijn
teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.
7.5 Retourzending van artikelen is voor eigen risico van consument. Oudefotoboeken adviseert
consument dan ook bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8 Garantie
8.1 Oudefotoboeken garandeert de kwaliteit van het boek volgens de omschrijving van de door
haar geleverde artikelen.
8.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:
a. er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht;
b. er sprake is van gebreke die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
c. het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van oudefotoboeken met betrekking tot de verkoop en levering van
artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 Consument vrijwaart oudefotoboeken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan
oudefotoboeken toerekenbaar is.
9.4 Indien oudefotoboeken in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk
is, aanvaardt zij slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid
beperkt is tot het bedrag van de terzake doende factuur.

Artikel 10 Overmacht
10.1 Oudefotoboeken en consument / afnemer kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop oudefotoboeken geen invloed kan uitoefenen, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. 

Artikel 11 Ontbinding
11.1 Oudefotoboeken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien:
a: consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b: na het sluiten van de overeenkomst oudefotoboeken ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
11.2 Voorts is Oudefotoboeken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 12 Geschillen
12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
12.3 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Nederlandse
rechter.

Artikel 13 Slotbepaling
Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.